Algemene voorwaarden

KVK - 85783633
BTW – NL863740649B01

Definities en interpretatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van “KiesCollectief B.V.”.
Gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt, namelijk KiesCollectief.
Wederpartij: degene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Leverancier: De leverancier van KiesCollectief van wie de producten afkomstig is.
Monteur: De groepsmaatschappij van KiesCollectief (dan wel een derde namens KiesCollectief) die de producten monteert en installeert op de afgesproken adres.

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 De meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en
toekomstige rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en
aanvullende of vervolgopdrachten tussen KiesCollectief (zijnde KiesCollectief B.V. of aan haar
gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers) en een wederpartij (hierna ook 'Klant'
genoemd).

1.2 Toepassing van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen, tenzij de toepassing daarvan voorafgaand aan het sluiten van een
overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

1.3 Alle (rechts)personen die door KiesCollectief bij de uitvoering van enige opdracht van de
Klant zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van
KiesCollectief en aan KiesCollectief gelieerde rechtspersonen) kunnen op de bedingen in
deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4 Indien meer dan één (rechts)persoon als wederpartij van KiesCollectief optreedt of zich
als zodanig gedraagt (bijv. door facturen aan KiesCollectief te betalen), dan zijn allen voor de
verplichtingen jegens KiesCollectief hoofdelijk aansprakelijk.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van krach. KiesCollectief en Klant zullen dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd.

1.6 KiesCollectief is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van KiesCollectief dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

1.7 Indien deze voorwaarden in een andere taal worden vertaald, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

1.8 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van KiesCollectief zijn altijd vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, opbrengst- en terugverdientijd berekeningen en andere gegevens die door KiesCollectief worden verstrekt, binden KiesCollectief niet. KiesCollectief is nimmer gebonden aan afwijkingen in een aanvaarding, waaronder begrepen aanvaarding van slechts bepaalde onderdelen van een aanbieding. Leveringstermijnen in een aanbieding zijn steeds indicatief.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer KiesCollectief een opdracht of overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of wanneer door haar daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. KiesCollectief heeft tot binnen tien (10) werkdagen nadat de acceptatie van een aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod te herroepen. is KiesCollectief niet gehouden tot nalevering van producten die niet langer onderdeel uitmaken van haar assortiment.

2.3 Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door KiesCollectief worden hersteld.

2.4 De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan KiesCollectief verstrekte gegevens waarop KiesCollectief haar aanbieding heeft gebaseerd. Werkzaamheden of producten die niet beschreven staan in de aanbieding of een gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Klant worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. KiesCollectief is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren en kan bedingen dat eerst een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

2.5 Indien de Klant een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan KiesCollectief alle met het oog op de uitvoering van de order of opdracht gemaakte kosten te vergoeden. De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade. Bij annulering na de wettelijke herroepingstermijn zal KiesCollectief daarom 30% van het totale orderbedrag (incl. BTW) in rekening brengen.

2.6 Na acceptatie van de overeenkomst, dient de Klant ervoor te zorgen dat KiesCollectief uiterlijk binnen 3 maanden de gehele installatie kan uitvoeren tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de klant de uitvoer van de overeenkomst wilt opschorten met een periode langer dan 3 maanden na acceptatie overeenkomst, is KiesCollectief eenzijdig gerechtigd de order kosteloos te annuleren of een aanbetaling van 30% van het totale orderbedrag (incl. BTW) in rekening te brengen, welke direct door de Klant betaald dient te worden.

2.7 Aanvullende afspraken of wijzigingen in een overeenkomst of toezeggingen van personeel van KiesCollectief binden KiesCollectief slechts indien deze door KiesCollectief schriftelijk zijn bevestigd.

2.8 Indien Klant een consument betreft, iemand die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij de koop kosteloos kan annuleren of ontbinden, mits de koop op afstand heeft plaatsgevonden en Klant voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De prijzen van KiesCollectief zijn in Euro (€) en inclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege en werkelijk gemaakte kosten van derden of materialen, alsmede inclusief verpakkings- en verzendkosten. Tenzij KiesCollectief en Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal KiesCollectief voor de geleverde producten en verrichte diensten de volgens de algemene tarieven van KiesCollectief geldende bedragen in rekening brengen.

3.2 Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden is KiesCollectief gerechtigd de met Klant overeengekomen prijs tussentijds te verhogen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen veertien dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt dit recht niet toe indien de aanpassing gebaseerd is op een overeengekomen of bij het aangaan van een overeenkomst kenbare index of (volume)maatstaf.

3.3 Meerwerk behoeft niet schriftelijk bevestigd te worden. Meerwerk wordt in ieder geval geacht door Klant te zijn aanvaard indien niet binnen acht dagen na factuurdatum tegen het verrichten van meerwerk is geprotesteerd.

3.4 De gegevens uit de administratie van KiesCollectief leveren volledig bewijs op voor de door KiesCollectief verrichte werkzaamheden en leveringen alsmede van de betalingsverplichting van de Klant, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs. Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht of Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of daarvan gebruik maakt. 

3.5 Alle facturen zullen door de Klant volledig worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant uiterlijk bij aflevering van goederen of diensten betalen, of binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum indien dit eerder is. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van KiesCollectief op Klant onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voor zakelijke Klanten geldt de wettelijke handelsrente van 6:119aBW. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering.

3.7 Het recht van zakelijke Klanten om vorderingen op KiesCollectief te verrekenen of betalingen op te schorten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.8 Overeengekomen betalingskortingen zijn eenmalig, kunnen enkel vereffend worden bij betaling van de betreffende factuur, en geven geen recht op toekomstige kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij wijziging van het aantal af te nemen producten of diensten tijdens de looptijd van een overeenkomst kunnen verleende kortingen of voordelen worden aangepast of herroepen, en/of het geoffreerde prijsniveau worden aangepast. Verlagingen in het prijsniveau gelden niet met terugwerkende kracht.

3.9 Iedere door de Klant gedane betaling geschiedt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van die opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.10 De Klant dient klachten over de facturen binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd rechtstreeks bij KiesCollectief in te dienen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegenover KiesCollectief vervalt.

3.11 KiesCollectief behoudt zich het recht voor om - indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft - nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant te verlangen, bij gebreke waarvan KiesCollectief de uitvoering van de
overeenkomst direct mag opschorten en/of annuleren. KiesCollectief zal in dat geval nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. De Klant blijft gehouden de reeds door KiesCollectief verrichtte prestatie te vergoeden.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

4.1 KiesCollectief blijft te allen tijde eigenaar van de aan Klant geleverde goederen zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens KiesCollectief uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook. De Klant is gedurende deze periode niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren. De Klant is verplicht om de door KiesCollectief geleverde zaken separaat te bewaren. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij verplicht om op het eerste verzoek daartoe mee te werken aan de teruggave van geleverde goederen aan KiesCollectief, op alle dagen en uren. De Klant verleent aan KiesCollectief en door haar ingeschakelde derden onherroepelijk het recht en toestemming de locaties waar de zaken zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 KiesCollectief zal zich naar beste kunnen inspannen de orders en dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de door KiesCollectief gestelde normen en voorschriften en met Klant vastgelegde afspraken. Alle diensten van KiesCollectief worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Indien bestelde producten niet meer leverbaar zijn, heeft KiesCollectief het recht deze producten te vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten.

5.2 Klant stemt ermee in dat KiesCollectief de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar personeel of zo nodig door derden.

5.3 Klant is gehouden aan KiesCollectief steeds tijdig en kosteloos alle medewerking te verlenen en alle informatie en geschikte faciliteiten en (hulp)materialen in de gewenste vorm en op gewenste wijze te verstrekken, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot): een veilige en goed bereikbare installatieomgeving voorzien van alle benodigde infrastructuur en aansluit- en netwerkfaciliteiten en alle overige gegevens en zaken, waarvan KiesCollectief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Indien Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke informatie, kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Indien Klant niet tijdig of volledig aan deze verplichtingen voldoet, heeft KiesCollectief het recht de uitvoering van een overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door KiesCollectief zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. Klant dient geheel of gedeeltelijk aanwezig of bereikbaar te zijn voor eventuele vragen en afstemming gedurende de installatie. De klant ontvangt voor deze aanwezigheid geen vergoeding. 

5.4 Ingeval medewerkers van KiesCollectief op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, dient Klant te zorgen voor werkruimte en faciliteiten die voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van asbest, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Weersomstandigheden kunnen leiden tot vertraging van de installatie.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen:

 1. is in de prestatieverplichting van KiesCollectief niet begrepen: (1) het installeren, monteren of in bedrijfstellen van goederen of diensten, (2) het onderhoud, aanpassen of beheer van goederen of diensten, waaronder het aanpassen van hoofdzekeringen of -kabels (3) het berekenen van maximale belasting van daken en installatieomgevingen of ander bouwkundig advies, (4) verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers (5) het leveren van aanverwante benodigde goederen of diensten zoals bijvoorbeeld kabels of een internetverbinding, (6) werkzaamheden buiten Nederland;
 2. zal Klant voor eigen rekening en risico zelf al het door KiesCollectief geleverde installeren en daarvoor en daarnaast al datgene doen wat nodig is om het geleverde werkzaam te doen zijn;
 3. worden er door KiesCollectief geen cursussen, (technische) documentatie of gebruiksinstructies gegeven of verstrekt aan Klant;
 4. bepaalt KiesCollectief op welke wijze zij uitvoering geeft aan een overeenkomst en de wijze van aflevering; KiesCollectief is niet gehouden aanwijzingen van Klant op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van KiesCollectief wijzigen of aanvullen.
 5. worden leveringen en diensten verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden (van 9.00 uur tot 17.30 uur) van KiesCollectief;
 6. draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor benodigde vergunningen of andere toestemming van derden.
 7. draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor het voorkomen van problemen door het wegvallen van elektrische spanning tijdens de installatie, bijvoorbeeld bij alarm- en computersystemen.

5.6 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, of aan Klant geen subsidie of vergunning wordt verleend, is voor een Klant nimmer grond voor annulering of ontbinding van de overeenkomst. Kosten voor een vergunning zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet anders opgenomen in de overeenkomst.

5.7 Acceptatie van het geleverde mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten of afwijkingen die operationele of productieve ingebruikname van het geleverde redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van het geleverde.

5.8 Acceptatie of ingebruikneming van het geleverde door Klant heeft tot gevolg dat KiesCollectief ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake levering en terbeschikkingstelling van goederen of diensten en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door KiesCollectief is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie.

Artikel 6 – Levering en termijnen

6.1 Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren vastgesteld en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen. Leveringstermijnen zijn altijd indicatief en niet bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt KiesCollectief niet in verzuim en geeft de klant geen recht op een (opbrengst) vergoeding. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn dient de Klant KiesCollectief schriftelijk in gebreke te stellen en KiesCollectief een nadere termijn te gunnen om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van drie maanden.

6.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of diensten en gegevens gaat op Klant over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant, een vervoerder of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

6.3 KiesCollectief is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is KiesCollectief gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Klant haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt nakomt of wanneer partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van een overeenkomst zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn zal KiesCollectief in overleg treden met de Klant.

6.4 Indien er sprake is van overmacht wordt de leveringstijd stilzwijgend verlengd met de duur van overmacht. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid verstaan waardoor de nakoming van de verplichtingen van KiesCollectief onmogelijk wordt dan wel in redelijkheid niet van KiesCollectief kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) werkstakingen, bedrijfs- en communicatiestoornissen, hindernis bij de douane, transportmoeilijkheden en niet of niet tijdige levering door de leveranciers van KiesCollectief. Indien de overmacht tenminste 60 aaneengesloten dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor zoveel een partij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, of voor de uitvoering van de opdracht kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd om deze werkzaamheden en kosten separaat te factureren. Partijen kunnen in geval van overmacht geen schadevergoeding vorderen.

6.5 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal KiesCollectief zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend gelijkwaardig artikel beschikbaar te stellen.

Artikel 7 – Beëindiging overeenkomst

7.1 Zowel KiesCollectief als de Klant kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden: - indien de andere partij surséance van betaling of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; - indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

7.2 Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Klant bewijst dat KiesCollectief ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die KiesCollectief vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8 – Service & Garantie

8.1 Tenzij anders aangegeven, geeft KiesCollectief geen andere of verdergaande garantie op goederen en diensten dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten (‘fabrieksgarantie’) voor het betreffende goed of dienst.

8.2 Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert KiesCollectief dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan twaalf (12) maanden.

8.3 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden toleranties. Dit betekent dat KiesCollectief is gerechtigd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in opgegeven specificaties indien geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische uitvoering of die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Dergelijke afwijkingen of kleine fouten ontslaan de Klant nimmer van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.4 Indien de Klant aan KiesCollectief klachten kenbaar maakt over de geleverde goederen of diensten dan dient de Klant KiesCollectief of de toeleverancier met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zo klachten te onderzoeken. Klant dient daartoe een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming. Nader onderzoek zal op de minst bezwarende wijze worden verricht, waartoe de Klant KiesCollectief in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van goederen of gegevens. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de Klant in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

8.5 KiesCollectief of haar toeleverancier kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan KiesCollectief of toeleverancier toe te rekenen oorzaken. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

8.6 Iedere garantieverplichting vervalt indien Klant wijzigingen in het geleverde aanbrengt of laat aanbrengen. Tevens leidt niet nakoming door Klant van een of meer verplichtingen uit enige met KiesCollectief gesloten overeenkomst tot opschorting van de garantieverplichtingen, zonder dat daartoe een nadere waarschuwing of aanmaning is vereist.

8.7 Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van KiesCollectief.

8.8 De door KiesCollectief gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen, ook ten aanzien van mogelijk opbrengst of rendement, kunnen nimmer worden opgevat als een garantie.

8.9 Indien KiesCollectief of haar toeleverancier een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben, hetzij het niet deugdelijk geleverde te herleveren, hetzij te herstellen, hetzij de Klant een korting op de koopprijs te geven. In de eerste twee gevallen zal Klant indien mogelijk de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren. Gebreken aan een deel van het geleverde geven Klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.10 Klant is verplicht terstond na levering deze grondig te inspecteren op gebreken en aantallen. De bevoegdheid van de Klant zich op een tekortkoming van KiesCollectief te beroepen, vervalt indien de Klant niet binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 8 dagen nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met gedetailleerde redenen omkleed bij KiesCollectief ter zake heeft geprotesteerd.

8.11 Ieder recht van reclame vervalt op het moment dat de Klant de zaken of een gedeelte ervan heeft bewerkt, veranderd of met andere zaken heeft vermengd.

8.12 Aan Klant komen geen andere rechten wegens gebreken toe dan welke in deze garantieregeling is beschreven.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid & vrijwaring

9.1 Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van de bestuurders van KiesCollectief alsmede van haar werknemers en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de overeenkomst of enige opdracht van de Klant is ingeschakeld.

9.2 Voor zover bij het toepasselijk recht dit niet dwingendrechtelijk is verboden, is iedere aansprakelijkheid van KiesCollectief uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KiesCollectief.

9.3 Aansprakelijkheid van KiesCollectief voor schade aan goederen van Klant of voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of leveranciers van de Klant, verminking of verlies of openbaring van gegevens of documenten, en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.4 Indien schade is gedekt door een verzekering van Klant, is KiesCollectief niet gehouden deze schade te vergoeden.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de grond van aansprakelijkheid, deze schriftelijk aan KiesCollectief meldt en KiesCollectief aansprakelijk houdt. Aanspraken van de Klant jegens KiesCollectief tot schadevergoeding en overige bevoegdheden en vorderingen vervallen 30 dagen na de gebeurtenis waaruit de schade of aanspraken direct of indirect voortvloeien.

9.6 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.7 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door KiesCollectief. De Klant vrijwaart KiesCollectief tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door KiesCollectief ten behoeve van de Klant verrichte werkzaamheden of gedane leveringen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

10.1 Wanneer een overeenkomst verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, zullen partijen voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving op hen rusten. Partijen dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.2 Klant geeft hierbij opdracht en toestemming aan KiesCollectief om (persoons)gegevens te verwerken waar nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en gebruik van de diensten van KiesCollectief. KiesCollectief verwerkt deze gegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen, zoals:

 • Beoordelen en accepteren van (potentiële) Klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met of door een Klant en het afwikkelen van betalingsverkeer.
 • Verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages.
 • Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een Klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KiesCollectief, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de tijdelijke gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging of openbaarmaking is uitgesloten. Ieder aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, niet te verpanden en niet-sublicentieerbaar. Klant zal de aangegeven gebruiksvoorwaarden, -beperkingen en -aanwijzingen, waaronder de licentievoorwaarden van toeleveranciers van KiesCollectief, steeds stipt naleven. Gebruiksrechten worden verleend onder de voorwaarde dat Klant alle aan KiesCollectief verschuldigde vergoedingen uit welke rechtsgrond dan ook, volledig heeft betaald.

11.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat KiesCollectief de rechthebbende is, totdat Klant het tegendeel bewijst. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, verpakking of andere materialen te (doen) verwijderen of te (laten) wijzigen.